Skolplikt - ansökan om uppskjuten

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då ett barn fyller sex år. Om barnets vårdnadshavare begär det, och det finns särskilda skäl, kan skolplikten skjutas upp ett år. Skolplikten börjar då höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Huvudregeln är att barn ska börja fullgöra sin skolplikt i förskoleklassen. Efter förskoleklassen fullgörs skolplikten i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan eller sameskolan. Ansökan om uppskjuten skolplikt bör göras senast den 15 januari det år barnet fyller sex år. Handläggningstiden är en månad från det att komplett ansökan kommit in till utbildningsförvaltningen. Ett barn som fått uppskjuten skolplikt ska erbjudas att få gå i förskola tills hen börjar i skolan. I samband med ansökan om uppskjuten skolplikt ska vårdnadshavare ange vilken skolenhet barnet önskar för nästa läsår.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa