Värmepump - anmälan/ansökan om installation

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du planerar att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten måste en skriftlig anmälan lämnas in till Bygg- och miljönämnden. När anmälan har granskats får du ett skriftligt besked och därefter kan inrättande påbörjas.
Inrättande av luftvärmepump behöver inte anmälas i Pajala kommun.

Anmälningsplikten gäller:

  • Bergvärmepump
  • Jordvärmepump
  • Sjövärmepump
  • Grundvattenvärmepump

Anmäl din värmepumpsanläggning:

  • Fyll i blanketten och bifoga en karta som visar plats för anläggningen.
  • Vid anmälan kontrolleras bland annat säkerhetsavstånd till dricksvattentäkter samt andra värmepumpar.
  • Tekniska enheten kontrollerar avståndet till vatten- och avloppsledningar.
  • Grannar ges även tillfälle att yttra sig.

Så kan du underlätta handläggningen och förebygga missförstånd:

  • Kontrollera om det finns ett servitut på den fastigheten anmälan gäller

Handläggningstid: 2 veckor 
Kostnad: 2076 kronor (2020) - Taxan indexregleras årligen.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa