Ansökan om total befrielse från kommunal sophantering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Observera: Pajala kommun tar ut en avgift för handläggning av sopdispensansökan.
Handläggningsavgiften motsvarar 1 timmes handläggningstid vid avslag och 1,5 timma vid bifall. Om platsbesök ingår höjs avgiften med 1 timma.
Den högre kostnaden vid bifall grundar sig i ökad administration.
För 2022 är den kommunalt fastställda timtaxan för handläggning av miljöärenden 1085 kr (taxan indexregleras årligen).

 

Renhållningsavgifter och total befrielse från kommunens renhållningstjänster
Enligt miljöbalken ska varje kommun svara för att hushållsavfall återvinns eller bortskaffas. För att kommunen ska kunna täcka sina kostnader som uppstår i samband med avfallshantering får den föreskriva att en avgift ska betalas. Renhållningstaxan i Pajala kommun antogs 2019 av kommunfullmäktige.

Taxan består av två delar: en grundavgift och en tömningsavgift. Grundavgiften är en fast del som avser hållande av återvinningscentraler samt renhållningsorganisationens övriga kostnader. Denna avgift ska betalas en gång om året för varje fastighet man äger i kommunen oavsett om man har ett kärl eller hur ofta den töms. Tömningsavgiften debiteras efter antalet gånger kärlet töms och fastighetsägaren kan själv välja hur ofta kärlet ställs ut för tömning. Ställer man inte ut sitt kärl debiteras det inte heller för tömning.

Eftersom alla fastigheter i kommunen har rätt att använda grundtjänsten är det en rättvisefråga att alla får kollektivt bekosta denna hantering och betalar grundavgiften. En befrielse från grundavgiften skulle i de flesta fall strida mot principen om likabehandling av kommunens invånare. Avfall anses alltid förekomma vid underhåll och drift av en fastighet (exempelvis trädgårdsavfall, eventuella renoveringar) därför debiteras grundavgift per fastighet, inte per person. Även om fastigheten står mestadels tom går det inte att utesluta att fastighetsägarna bestämmer sig för att utföra underhållsåtgärder på fastigheten för att hindra ett förfall eller för att höja standarden vid vilka tillfällen det uppkommer avfall.

Befrielse från all kommunal renhållning kan medges, men av praxisen som har utvecklats vid domstolsprövningar framgår att dispenser ska beviljas ytters restriktivt, och bara om särskilda skäl föreligger, t.ex. ödegård. Man måste kunna visa att under tiden dispensen ges för har den sökande inget behov av någon av kommunens renhållningstjänster. Kommunen har dessutom begränsade möjligheter att kontrollera den faktiska användningen av fastighet över tid, därför ges dispens för högst fyra år.

 

Följande utgör inte skäl för befrielse från grundavgift:

  • Fastigheten används enbart under en begränsad tid om året. För fritidsbostäder finns det möjlighet att betala en lägre grundavgift
  • Fastighetsägaren äger andra fastigheter i kommunen. Grundavgiften ska betalas i varje fastighet
  • Fastighetsägaren fraktar sitt avfall till andra kommuner. Borttransport av hushållsavfall över kommungränsen strider mot miljöbalken.
  • Fastighetsägaren sorterar allt avfall . Grundavgiften är till för att bland annat täcka kostnader för återvinningscentralerna.
  • Fastighetsägaren har inte sopkärl eller tillgång till den kommunala sophämtningstjänsten. Grundavgiften är en fast avgift varje fastighet i kommunen ska betala för att kommunen ska kunna täcka sina kostnader i samband med avfallshantering. För tömning av kärl tillkommer en rörlig avgift som bara de som har kärl och tömning ska betala.
  • Fastigheten saknar el och/eller vatten
  • Avfallet bränns, att bränna hushållsavfall är ett miljöbrott enligt miljöbalken där straffet kan bli fängelse. Förbränning får endast ske i särskilt godkända avfallsförbränningsanläggningar. När man
    förbränner sopor hemma bildas det gaser som kan vara farliga för människors hälsa och miljön.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa