Ansökan/anmälan om inrättande av enskild avloppsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Utför de undersökningar som krävs och bedöm därefter vilken avloppslösning som är mest lämplig för behovet och platsens förutsättningar. Situationsplan och översiktsplan måste finnas tillgänglig och ifylld och kunna bifogas för att ansökan/anmälan ska kunna skickas in.

Fyll i ansökan så utförligt som möjligt för att slippa kompletteringar. En komplett ansökan handläggs fortare, en inkomplett ansökan riskerar att avvisas. Invänta tillstånd innan ni gräver avloppet, -avloppsanläggningar som anläggs utan tillstånd medför miljösanktionsavgift.

Ej inskickat ärende kan sparas och återupptas om du behöver konsultera med utförare eller annan sakkunning.

Du som fastighetsägare är skyldig att inhämta eventuella andra tillstånd som krävs, exempelvis avtal med markägare, dispenser, tillstånd enligt kulturmiljölagen med mera, samt att se till att det finns framkomlig väg för slamtömningen.

Du som fastighetsägare ansvarar för att ett avlopp anläggs enligt givna villkor, även om du inte medverkar på plats vid anläggandet.

För en översikt av olika avloppslösningar, se http://avloppsguiden.se  


När ska en anmälan om ändring göras och när ska en ansökan om tillstånd göras?

Här ges några exempel på när anmälan eller ansökan ska göras:

  • En anmälan om ändring ska göras om man tänker gräva om (byta grus) i sin infiltration/markbädd
  • En anmälan om ändring ska göras om man ska byta ut infiltrationsrör
  • En anmälan krävs om man tänker installera eltoalett inom detaljplanlagt område
  • En ansökan krävs om man tänker byta ut sin infiltration mot biomoduler
  • En ansökan krävs om man avser installera en sluten tank
  • En ansökan krävs om man avser ändra placeringen av infiltration (även kompakt) eller markbädd
  • En ansökan krävs om man tidigare bara haft BDT (exemelvis sommartvättvatten i stuga) men nu vill ansluta WC till avloppet

Exempel på när en anmälan eller ansökan inte krävs är när en bristfällig slamavskiljare ska bytas ut till en ny på samma plats som den gamla.

Den generella handläggningstiden för ärenden skiljer sig beroende på om de är anmälan eller ansökningar, anmälan kräver normalt sett mindre handläggningstid.

En avgift för handläggning kommer tas ut enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa